Uvjeti korištenja usluga koje pruža Elemento Content d.o.o.

 1. Uvodne odredbe

 

Ovim se Uvjetima reguliraju usluge koje nudi tvrtka Elemento Content d.o.o.

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Uvjetima imaju sljedeće značenje:

Potvrda ponude odnosi se na prihvaćanje ponude tvrtke Elemento Content od strane Klijenta.

Radni dan odnosi se na bilo koji dan koji ne uključuje vikend ili blagdan u Hrvatskoj. Radni dan podrazumijeva radno vrijeme od 8 do 17 h.

Potraživanje se odnosi na iznos ponude ili računa koji je Klijent dužan podmiriti tvrtki Elemento Content d.o.o.

Uvjeti se odnose na opće uvjete o suradnji između Klijenta i tvrtke Elemento Content d.o.o.

Povjerljivi podaci u pogledu obje Stranke odnose se na bilo koji podataka, bio on poslovne, financijske ili druge prirode, a koje je jedna Stranka otkrila drugoj u sklopu suradnje.

Klijent označava fizičku ili pravnu osobu ili službeno tijelo na koje je adresirana ponuda ili račun.

Predmet isporuke označava izvršenje usluge.

Dobra praksa odnosi se na pružanje usluga koristeći određenu razinu znanja, vještina, kontrole i predviđanja koja se očekuje od stručnjaka koji pruža uslugu, a sukladno ugovoru o suradnji.

Autorska prava i prava korištenja odnose se na sav sadržaj koji obrađuje tvrtka Elemento Content d.o.o. bez obzira na vrstu usluge koju pruža.

Izvornik se odnosi na sve dokumente, materijale i općenito sadržaj ustupljen tvrtki Elemento Content od strane Klijenta.

Stranka se odnosi na tvrtku Elemento Content d.o.o. kao pružatelja usluga i Klijenta kao naručitelja. Pojam Stranke odnosi se na obje stranke.

Ponuda se odnosi na dokument izdan od strane tvrtke Elemento Content d.o.o. i adresiran na Klijenta, a sadrži podatke o cijeni i uvjetima pružanja usluga.

Usluge se odnose na sve usluge koje pruža tvrtka Elemento Content d.o.o. Klijentu, a u skladu s ovim Uvjetima.

Pružatelj usluge odnosi se na tvrtku Elemento Content d.o.o.

Ugovor o suradnji odnosi se na poslovni odnos između Stranki nakon što Klijent prihvati ponudu pa sve do izvršenja usluge.

 

 1. Opseg usluge

 

Opseg usluge koju pruža Pružatelj usluge uključuje prijevod, lokalizaciju, lekturu, redakturu, pregled, uređivanje, grafički dizajn, DTP, copywriting, pisanje tekstova, izradu web-stranica i druge povezane usluge.

 

 1. Ponuda i Ugovor o suradnji

 

Pružatelj usluge izdat će ponudu na zahtjev Klijenta. Nakon prihvaćanja ponuda od strane Klijenta (putem e-pošte ili drugim sredstvom) ugovor o suradnji stupa na snagu između Pružatelja usluge i Klijenta. Ugovor o suradnji sastoji se od Ponude, Potvrde ponude od strane klijenta i ovih Uvjeta.

 

 1. Obveze Pružatelja usluge

 

Pružatelj usluge dužan je pružiti naručene usluge u skladu s ovim uvjetima i s pažnjom dobrog stručnjaka.

 

 1. Obveze Klijenta

 

Klijent je dužan osigurati adekvatne materijale potrebne za izvršenje usluge, primjerice, terminologiju potrebnu za specijaliziran prijevod ako je posjeduje i/ili točne informacije u sklopu briefa za usluge copywritinga/izrade web-stranica. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za pogreške uzrokovane neadekvatnim ili nepotpunim informacijama pruženim od strane Klijenta.

Klijent oslobađa Pružatelja usluge bilo kakve odgovornosti vezane uz Izvornik uključujući bilo kakve zahtjeve trećih strana vezane uz autorska prava i prava korištenja.

 

 1. Potraživanja i plaćanja

 

Klijent se obvezuje pravovremeno, sukladno valuti ponude i/ili računa izvršiti isplatu sredstava na račun Pružatelja usluge. Na zakašnjela plaćanja obračunat će se zakonom određene zatezne kamate kao i svi ostali iznosi na koje tvrtka Elemento Content d.o.o. prema zakonu ima pravo. Klijent ima pravo osporiti izdani račun u roku od 8 dana od njegova izdavanja.

 

 1. Ograničenje odgovornosti i odšteta

 

Odgovornost Pružatelja usluge za popratnu štetu ili propuštenu dobit ne postoji. Pružatelj usluge snosi odgovornost za uslugu u visini računa izdanog za tu uslugu osim ako je drugačije ugovoreno ili ako se radi o slučaju namjere ili krajnje nepažnje.

 

 1. Autorska prava i prava korištenja

 

Pružatelj usluge zadržava autorska prava i prava korištenja predmeta isporuke do izvršenja svih obveza i potraživanja od strane Klijenta.

Pružatelj usluge ima pravo oglašavati ime Klijenta, njegov brend i/ili logotip u marketinške svrhe.

 

 1. Povjerljivost podataka

 

Ne smatraju se Poslovnom tajnom u smislu ovih Uvjeta informacije i/ili materijali:

 1. koji već jesu ili će naknadno na zakoniti način postati dostupni Pružatelju usluge i/ili trećim osobama, odnosno javnosti usprkos čuvanju Poslovne tajne;
 2. koji su Pružatelju usluge bili poznati, odnosno dostupni prije nego mu ih je otkrio Klijent;
 3. koje Pružatelj usluge sazna i/ili dobije bez obveze na čuvanje tajnosti od trećih osoba koje su ovlaštene priopćiti, odnosno otkriti takve informacije i/ili materijale; ili
 4. koji su neovisno razvijeni od strane trećih osoba.

Pružatelj usluge se ovime obvezuje da će Poslovnu tajnu koristiti u svrhe za koje mu je priopćena.

Pružatelj usluge se ovime obvezuje da će čuvati podatke koji se prema odredbama ovog Ugovora smatraju Poslovnom tajnom te da ih neće otkrivati neovlaštenim osobama.

Pružatelj usluge se obvezuje da će poduzeti sve potrebne i moguće mjere kako bi osigurao zaštitu Poslovne tajne, odnosno kako ista ne bi postala poznata neovlaštenim osobama.

Pružatelj usluge se obvezuje da će čuvati Poslovnu tajnu najmanje pažnjom kojom bi čuvao vlastite informacije i/ili materijale tajne, odnosno povjerljive naravi, ali ne manje od pozornosti dobrog gospodarstvenika.

Pružatelj usluge se obvezuje da će upozoriti ovlaštene korisnike koji u okviru izvršenja njegovih obveza iz ovih Uvjeta, odnosno na bilo koji drugi način saznaju Poslovnu tajnu da su dužni čuvati Poslovnu tajnu te da je ne smiju priopćavati niti činiti dostupnom neovlaštenim osobama, osim u slučajevima i na način propisan zakonom, ovim Uvjetima, ugovorom, odnosno na temelju prethodnog pisanog ovlaštenja Klijenta.

 

 1. Zaštita osobnih podataka i pravila privatnosti

 

Zaštita osobnih podataka i pravila privatnosti određene su Izjavom o zaštiti osobnih podataka dostupnom na https://elemento.hr/izjava-o-zastiti-osobnih-podataka/.

 

 1. Prigovori i reklamacije

 

Prigovore i reklamacije Klijent može podnijeti pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od izdavanja računa za izvršenu uslugu. Prigovor, odnosno reklamacija mora sadržavati konkretne primjedbe i argumente stručnjaka za područje o kojemu se radi.

Prigovori i reklamacije vezani uz internu terminologiju Klijenta koju Klijent nije ustupio Pružatelju usluge prije početka rada na usluzi neće se uvažiti. Prigovor, odnosno reklamacija vezana uz kvalitetu prijevoda uvažit će se ako se radi o prijevodu čiji smisao nije u skladu s izvornikom, ako prijevod sadrži gramatičku pogrešku ili višak/manjak podataka u odnosu na izvornik. Prigovor, odnosno reklamacija neće se uvažiti ako za prijevod postoji argument u relevantnim izvorima. Također se prigovor, odnosno reklamacija neće uvažiti ako se radi o „tipfeleru“ koji ne mijenja smisao prijevoda.

Ako je prigovor/reklamacija uvažen od strane Pružatelja usluge, Pružatelj usluge će izvršiti popravak predmeta isporuke o vlastitom trošku.

Stilske izmjene vezane uz prevođenje, lekturu, redakturu, pisanje tekstova i copywriting ne smatraju se opravdanom reklamacijom te će se ugovoriti kao dodatna usluga koja se naplaćuje.

Izmjene vezane uz izradu web-stranica ugovorene su ponudom/ugovorom/odabranim paketom.

 

 1. Salvatorna klauzula

 

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta postane djelomično ili potpuno ništetna, ostale odredbe ovih Uvjeta ostaju i dalje na snazi. Ništetne odredbe imaju se u skladu sa smislom i svrhom ovih Uvjeta zamijeniti odredbama koje će se po svom ekonomskom učinku približiti ništetnim odredbama koliko je to pravno moguće.

 

 1. Rješavanje spora

 

U slučaju spora između Pružatelja usluge i Klijenta, eventualne sporove Stranke će nastojati riješiti dogovorom i mirnim putem, u suprotnom, spor će riješiti nadležan sud u Zagrebu.